Fundacja ZWA Aktywni

Celami Fundacji są:
1.Działanie na rzecz ochrony zdrowia.
2. Działanie na rzecz ochrony środowiska.
3. Działanie na rzecz pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
4. Działanie na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz podtrzymywanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
5. Działanie na rzecz ograniczenia negatywnych skutków spożycia alkoholu.
6. Działanie na rzecz zmniejszenia bezrobocia, promocji zatrudnienia, wspomagania gospodarczości i przedsiębiorczości.
7. Działalnie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
8. Działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, a także kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku obywateli w tym dzieci i młodzieży.
9. Działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, a także działanie wspomagające rozwój demokracji.
10. Działanie na rzecz integracji międzynarodowej w szczególności europejskiej, rozwoju kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
11. Działanie na rzecz wspomagania technicznego, szkoleniowego, informacyjnego i finansowego organizacji pozarządowych.
12. Działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju samorządności.

Zdjęcia: